Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Team Fortress 2
242 tác phẩm mới tuần này
Cyberpunk 2077
454 tác phẩm mới tuần này
DJMAX RESPECT V
1 hướng dẫn mới tuần này
Alice in Wonderland - a jigsaw puzzle tale
1 tác phẩm mới tuần này